fbpx

Raspisan konkurs za prijem 200 polaznika za pripadnike Vatrogasno-spasilačkih jedinica

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisuje konkurs za upis 200 polaznika na osnovnu obuku za pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Konkurs je raspisan na teritoriji cele Republike Srbije, dok je za Pčinjski okrug predviđeno 9 formacijskih mesta , i to:

– 2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Vranje-teritorija grada Vranja,
– 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bujanovac-teritorija opštine
Bujanovac,
– 2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bosilegrad-teritorija opštine
Bosilegrad,
– 3 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Preševo-teritorija opštine
Preševo,
– 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Trgovište-teritorija opštine
Trgovište.

USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:
1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju
je raspisan konkurs;
3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
4) da ima završenu srednju školu;
5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu
unutrašnjih poslova;
6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“
kategorije;
7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-
motoričke sposobnosti.
Pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje
motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da
ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-
spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih
jedinica Ministarstva sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese
www.copo.edu.rs);

1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili sa internet
adrese www.copo.edu.rs),
2. Original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
3. Original izvod iz matične knjige rođenih,
4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični
postupak (ne starije od šest meseci),
5. Overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
6. Očitanu ličnu kartu ili overenu fotokopiju lične karte koja nije čipovana,
7. Overenu fotokopiju vozačke dozvole „C“ kategorije.
Lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima „C“ kategorije prilaže overenu fotokopiju važeće nacionalne vozačke dozvole za upravljanje
motornim vozilima „B“ kategorije.

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA
Procedura traje od jedan do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno
drugog dana.
– Kandidati su u obavezi da ispune posebne kriterijume i prođu proces selekcije koji čini:
lekarski pregledi, psihološka selekcija, provera bazično-motoričkog statusa i intervju.
– Svaki pojedinačni deo procesa selekcije je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje
utvrđene kriterijume.
– Putne troškove, troškove lekarskih pregleda i troškove boravka u toku procesa selekcije
snose kandidati.
– Obaveštavanje kandidata o datumu i mestu obavljanja lekarskih pregleda, psihološke selekcije, bazično-motoričkog statusa i intervjua vrši se najkasnije sedam dana pre njihovog početka.
– Opšti lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika obavlja Zavod za
zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa organizacionom
jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima.
– Specijalistički lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Potpuna ravnopravnost kandidata u procesu selekcije obezbeđuje se na taj način što se
kandidati vode pod šifrom prilikom provera.
– Kandidati koji su ispunili uslove i uspešno prošli proces selekcije za polaznike Osnovne
obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima selekcije i imaju pravo da ostvare uvid u sopstvene rezultate u svim fazama procesa selekcije.
– Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata.
– Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih
poslova.
– Kandidat koji ne bude primljen pismeno se obaveštava u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
– Kandidat koji nije primljen na obuku može podneti zahtev za preispitivanje odluke ministru, preko Nacionalnog trening centra za vanredne situacije, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja.
– Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlja se najmanje sedam dana pre početka obuke.
– Ministarstvo unutrašnjih poslova i kandidat koji je nakon sprovedenog konkursa primljen na kurs za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva, zaključuju ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza.
– Ugovor se potpisuje pre početka, a najkasnije u roku od deset dana od dana početka obuke.
– Kandidatima koji ne ispune uslove predviđene konkursom za prijem, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs.

PRAVA I DUŽNOSTI POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

– Polaznik koji uspešno završi Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica i
zasnuje radni osnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova dužan je da položi vozački ispit za
upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije u roku od 1,5 godine od dana završetka obuke.
– Troškove obuke i polaganja vozačkog ispita snosi polaznik.
– Polaznicima je u toku osnovne obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

ADRESA:
Nacionalni trening centar za vanredne situacije
Ul. Cara Dušana broj 196
Zemun, Beograd
Broj telefona:
011/274-1042
011/274-1041
ntc_vs@mup.gov.rs

Slične vesti