fbpx

Probni rad – prava zaposlenih i obaveza poslodavaca

Izmenama i dopunama Zakona o radu menjao se odnos prema probnom radu zbog brojnih zloupotreba poslodavaca. Zbog neprijavljivanja radnika u vidu bilo kog ugovora o radu, svake godine inspekcija rada kažnjava poslodavce zbog držanja radnika ,,na crno”. Ovo svakako utiče na budžet Republike, jer se time ne izmiruju obaveze u vidu plaćanja poreza i doprinosa državi za zaposlene.

Ono sa čim se dobar deo radno sposobnih ljudi susreo i susreće i dalje, jeste, da kada dobiju posao kod poslodavca, moraju da odrade probni rad. Prema Zakonu o radu, probni rad je legitiman. Ono što svaki novozaposleni koji ,,dobije” posao, ima pravo da traži, a poslodavac je u svakom slučaju u obavezi da sa potencijalnim kandidatom potpiše Ugovor o probnom radu.

Prema Zakonu o radu (,,Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) u članu 36. definisani su stavovi o probnom radu:

  • Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu.
  • Probni rad može da traje najduže šest meseci.
  • Pre isteka vremena za koji je ugovoren probni rad, poslodavac ili zaposleni može da otkaže ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana. Poslodavac je dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu.
  • Zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.


Što se tiče poslodavaca i plaćanja poreza za radnika koji je na probnom radu, poslodavac je dužan da plati Zakonom propisan porez koji je isti kao kod bilo koje druge standardne prijave zaposlenog i zavisi od NETO zarade zaposlenog.

U skladu sa Zakonom o radu u Članu 112., utvrđena je nadležnost Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za utvrđivanje visine minimalne zarade po radnom času bez poreza i doprinosa, gde je Odlukom Vlade Republike Srbije – 05 broj 120-8569/2018, objavljena u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, broj: 69 od 14. septembra 2018. godine, određen iznos zakonskog minimuma za 2019. godinu u iznosu od 155,30 dinara po radnom času.

Slične vesti