fbpx

Pravo i postupak za naknadu štete usled ujeda vlasničkih pasa i pasa lutalica

Zbog napuštanja i odbacivanja pasa od strane nesavesnih vlasnika, umnožavanja drugih pasa lutalica, sve češće dolazi do napada na građane i ugrožavanja bezbednosti građana. Oko prava na naknadu štete usled ujeda pasa lutalica povela  se polemika u javnosti u poslednjih par godina. Svu odgovornost u vezi sa povredama i oštećenjima od strane pasa lutalica snosi opština ili grad na čijoj se teritoriji isto dogodilo.

Problem pasa lutalica je složen jer se moraju poštovati i pravo na bezbednost građana, ali i osnovna prava životinja.

Kada je u pitanju vlasnički pas, odgovornost snosi sam vlasnik ili osoba koja je bila odgovorna za psa u trenutku kada je šteta ili povreda nastala.

U slučaju da zadobijete povrede od strane napuštenih pasa na javnoj površini, kako biste iskoristili svoje pravo na naknadu štete, morate postupiti u skladu sa Pravilnikom  o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih pasa na teritoriji grada Vranja (,,Službeni glasnik Grada Vranja”, br. 7/2018):

Član 3:

 • Oštećeno lice je u obavezi da nakon ujeda od strane psa podnese pisanu prijavu o nastalom događaju inspektoru Zoohigijene u roku od 24 časa od trenutka ujeda.
 • Izuzetno, zbog medicinske intervencije, taj rok se može produžiti, ali najduže do 72 časa od ujeda.

 

Morate se javiti u najbližu ambulantu ili zdravstvenu ustanovu kako bi se povreda pre svega sanirala na adekvatan način, gde ćete ujedno dobiti izveštaj lekara koji predstavlja dokaz da Vam je nanešena povreda od strane psa.

Zdravstvena ustanova službenim putem obaveštava Zoohigijenu grada Vranja da je došlo do povrede, a u slučaju da se događaj ne prijavi iz nekog razloga, to možete učiniti na sledeći broj telefona: 017/411-504

Član 4.

 • Prijava iz člana 3. ovog Pravilnika sadrži podatke o oštećenom licu (ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG), mesto, datum i čas nastalog događaja i kratak opis događaja.
 • Oštećeno lice je u obavezi, da u prijavi navede sve okolnosti vezane za kritičan slučaj, eventualne svedoke, kao i da opiše psa od koga je pretrpeo povrede.
 • Inspektor Zoohigijene je u obavezi da oštećenom licu izda potvrdu o prijavljenom događaju, kao i da preduzme sve neophodne mere i aktivnosti na pronalaženju, hvatanju i zbrinjavanju napuštenog psa.

Član 5.

 • Oštećeno lice, može ostvariti pravo na naknadu štete, ukoliko o povredi nastaloj usled ujeda napuštenog psa i lečenju poseduje medicinsku dokumentaciju iz nadležne zdravstvene ustanove (izveštaj nadležne zdravstvene ustanove primarne zaštite, izveštaj lekara specijaliste, i sl.).
 • Takođe je u obavezi da o nastalom slučaju obavesti Policijsku upravu Vranje, o čemu će nadležna lica da sačine službenu belešku.

Član 6.

 • Oštećeno lice Gradskom veću može da podnese zahtev za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenog psa, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa šaltera pisarnice u Uslužnom centru Gradske uprave.
 • Zahtev za naknadu štete u smislu stava 1. ovog člana, oštećeno lice može da podnese u rokovima predviđenim zakonom.
 • Zahtev za naknadu štete podnosi se u pisanoj formi, jasne sadržine, upisuju se osnovni podaci oštećenog lica – ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG, zatim mesto, datum i čas nastalog događaja, kratak opis događaja, kao i opis pretrpljenih povreda, kontakt telefon, broj računa sa iznosom naknade koja se potražuje.
 • Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, dostavlja se obavezno i sledeća dokumentacija (u originalu ili overenoj fotokopiji):
  • lična karta,
  • ukoliko se radi o maloletnom licu, izvod iz matične knjige rođenih pribavlja se po službenoj dužnosti;
  • potvrda izdata od strane inspektora Zoohigijene, da je slučaj prijavljen i evidentiran;
  • službena beleška izdata od strane Policijske uprave Vranje;
  • kompletna medicinska dokumentacija, koja se odnosi na povrede i lečenje;
  • pisana izjava podnosioca o događaju pod pretnjom moralne, materijalne i krivične odgovornosti za davanje lažne izjave;
 • Uz zahtev se mogu dostaviti i:
  • fotografije mesta (fotografija dela tela) ujeda;
  • izjave svedoka događaja;
  • drugi dokaze koji mogu biti od značaja za rešavanje zahteva.

Član 7.

 • Podneti zahtevi iz člana 6. ovog Pravilnika, dostavljaju se Gradskom veću, a zatim preusmeravaju Komisiji za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih pasa, (u daljem tekstu: Komisija).
 • Zahtev za naknadu štete se može podneti i Gradskom pravobranilaštvu, koji sa spisima predmeta isti dostavlja Komisiji.
 • U slučaju kada je podneta tužba za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenog psa, a pre toga nije podnet zahtev za naknadu štete Komisiji, Gradsko pravobranilaštvo može i te predmete uputiti Komisiji na razmatranje.
 • Komisiju iz stava 1. ovog člana imenuje Gradsko veće posebnim aktom.
 • U sastav Komisije obavezno se imenuju lekari specijalisti sa liste sudskih veštaka, radi davanja stručnog mišljenja na propisanom obrascu o određivanju visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenog psa i u vezi sa tim pretrpljenog fizičkog bola i straha oštećenog lica.

Član 8.

 • U toku svog rada, a u cilju pribavljanja dodatnih informacija i utvrđivanja relevantnih činjenica, Komisija može pozivati oštećeno lice, uzimati izjave svedoka događaja, vršiti konsultacije i provere sa nadležnim organima i ustanovama.
 • Po razmatranju primljenog zahteva sa dokumentacijom, Komisija upućuje predlog Gradskom pravobranilaštvu da:
  • prihvati zahtev i sa oštećenim licem zaključi vansudsko poravnanje o naknadi štete na visini novčanog iznosa koji je Komisija predložila;
  • odbije zahtev;
  • odbaci zahtev;
  • pokrene sudski postupak protiv lica, ukoliko postoji osnovana sumnja da se radi o simulovanoj radnji.
 • Komisija je dužna da primljene zahteve razmotri i uputi predlog Gradskom pravobranilaštvu u smislu stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.
 • Po prijemu zahteva oštećenog lica, sekretar Komisije utvrđuje da li je uz zahtev podneta propisana dokumentacija iz člana 6. ovog Pravilnika. Ukoliko nije, obaveštava podnosioca da svoj zahtev dopuni potrebnom dokumentacijom u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja.
 • U slučaju, kada Komisija ustanovi da oštećeno lice nije podnelo potpunu dokumentaciju, pisanim putem, obavestiće ga da svoj zahtev dopuni u roku iz stava 4. ovog člana.

Član 9.

 • Komisija može predložiti iznos naknade štete nastale usled ujeda napuštenog psa, u zavisnosti od vrste i težine povrede, najviše do 50.000,00 dinara.
 • Ukoliko je oštećeni maloletno lice, Komisija može predložiti i viši iznos naknade štete, ali ne viši od 70.000,00 dinara.
 • U slučaju da u određenim situacijama kada je to neophodno, Komisija predloži viši iznos naknade štete od iznosa propisanog članom 1. i 2. ovog člana, takav predlog donetog akta upućuje se Gradskom veću na saglasnost.

Član 10.

 • Gradsko pravobranilaštvo oštećeno lice obaveštava o predlogu visine naknade štete i ostavlja mu rok od tri dana, da se u pisanoj formi izjasni o ponuđenom iznosu ili da svoju saglasnost da usmeno na zapisnik pred tim organom.
 • Ukoliko oštećeno lice da saglasnost na predloženu visinu novčane naknade štete, Gradski pravobranilac će sa oštećenim licem zaključiti vansudsko poravnjanje ili sudsko poravnjanje ukoliko se postupak za naknadu štete vodi pred sudom.

Član 11.

 • Gradsko pravobranilaštvo je u obavezi da u roku od 15 dana od dana prijema predloga Komisije donese akt po zahtevu oštećenog lica, da zaključi vansudsko poravnjanje ili pisanim putem obavesti podnosioca zahteva da je nadležna Komisija odbila ili odbacila njegov zahtev.

Član 12.

 • Ukoliko se vodi sudski postupak povodom nakande štete nastale usled ujeda napuštenih pasa, ili postupak medijacije, Gradsko pravobranilaštvo može radi mirnog rešavanja spora da ponudi iznos naknade uvećan do 50% u odnosu na nakandu koju je Komisija odradila, a sve u cilju smanjenja sudskih troškova.

Član 13.

 • Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku grada Vranja“.
  GRADSKO VEĆE GRADA VRANjA, dana: 26.02.2018. godine, broj:06-41/1/2018-04

U slučaju ujeda od strane vlasničkog psa, oštećeni dostavlja svu dokumentaciju (iz zdravstvene ustanove u kojoj se javio radi saniranja povrede), prijavljuje događaj Policijskoj upravi u Vranju koja nakon uzimanja izjave oštećenog i eventualnih svedoka prosleđuje dostavljenu dokumentaciju nadležnom sudu ili tužilaštvu u Vranju koji dalje postupa po prijavi oštećenog.

Oštećeni ima pravo da angažuje advokata ukoliko to želi  (ali i ne mora) da se vansudski nagodi sa vlasnikom (ili licem koje je u tom trenutku bilo odgovorno za psa) oko nadoknade štete i da nagodbu overenu kod advokata (koji ne mora biti prisutan na ročištu) ili kod Javnog beležnika dostavi prilikom odaziva na poziv nadležnog suda ili tužilaštva, a može i da sa vlasnikom psa (ili odgovornim licem za psa u trenutku nanošenja povrede) nagodbu sklopi na ročištu. Ugovoren iznos na konto nagodbe za nematerijalnu štetu se može isplaćivati i na više rata ukoliko se strane dogovore.

Sud ima pravo da predloži i dodatnu alternativnu meru (uplata određene sume novca u humanitarne svrhe od strane vlasnika psa ili odgovornog lica).

Oštećeni ima pravo i da po privatnoj tužbi goni osumnjičenog vlasnika (odgovorno lice) psa i da do nadoknade štete dođe sudskim putem ukoliko osumnjičeni odbija da se nagodi vansudskim putem ili negira odgovornost za pričinjenu štetu (postupak na sudu može potrajati).

Slične vesti