fbpx

Konkurs za vatrogasce – spasioce

VLADA REPUBLIKE SRBIJE I MUP RASPISUJU KONKURS ZA UPIS 100 POLAZNIKA NA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA 

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće 100 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova, od kojih će primiti 2 polaznika za područje Vatrogasno-spasilačke čete u Vranju.

USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

– da je državljanin Republike Srbije,
– da najmanje godinu dana ima prebivališe na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs,
– da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključivanja konkursa,
– da ima završenu srednju školu,
– da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
– da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije,
– da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazične motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se, policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

– Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici);

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:
– Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac se preuzima u policijskoj stanici),
– Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
– Original izvoda iz matične knjige rođenih,
– Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
– Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
– Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
– Overena fotokopija vozačke dozvole „C“ kategorije.

Lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije prilaže overenu fotokopiju važeće nacionalne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

Slične vesti