fbpx

Konkurs za posao – Zdravstveni centar Vranje

Ministarstvo zdravlja je raspisalo konkurs za prijem u radni odnos u službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u OJ Opšte bolnice Zdravstvenog centra Vranje.

Opis poslova:

Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zdravstvenog centra Vranje član 23. tačka 3.9. Sekundarna zdravstvena zaštita – Medicinska sestra – tehničar

Zainteresovani kandidati podnose:

  • CV;
  • overenu fotokopiju diplome;
  • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
  • fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
  • overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik odgovarajuće Komore.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja  na  web stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije i oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Vranje, tj. do 28.04.2018. godine. Rokovi za prijem dokumentacije će se računati od dana isticanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Vranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za oglas”  na adresu:

Zdravstveni centar Vranje

Ulica: Jovana Jankovića Lunge br.1

17500 Vranje

Slične vesti