fbpx

Konkurs – Viša akušerska sestra-tehničar

Konkurs za prijem u radni onos na određeno vreme

1. Viša akušerska sestra – tehničar – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za ginekologiju i akušerstvo, OJ Opšta bolnica Zdravstvenog centra Vranje, radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad sa porodiljskog odsudstava – odsudstva sa rada radi nege deteta.

2. Uslovi: VI stepen stručne spreme, završena Viša medicinska škola – smer akušerstvo, položen stručni ispit, licenca;

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zdravstvenog centra Vranje član 23. tačka 3.40. Sekundarna zdravstvena zaštita;

Zainteresovani kandidati podnose :
· CV;
· overenu fotokopiju diplome;
· overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
· fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);
· overena fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik odgovarajuće Komore;

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Rok za podnošenje prijava do 04.05.2018. godine. Rokovi za prijem dokumentacije će se računati od dan isticanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje-filijala Vranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “za oglas” na adresu :
Zdravstveni centar Vranje
Ulica: Jovana Jankovića Lunge br.1
17500 Vranje

Slične vesti